21.01.2021

Христианские праздники 28 августа: 28 августа 2020 — Православный Церковный календарь

Содержание

28 августа 2020 — Православный Церковный календарь

О, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, Влады́чице, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри Честне́йшая, а́нгельское вели́кое удивле́ние, проро́ческая высо́кая про́поведь, апо́стольская пресла́вная похвало́, святи́телей изря́дное украше́ние, му́чеников кре́пкое утвержде́ние, и́ноков спаси́тельное наставле́ние, по́стников неизнемога́ющее воздержа́ние, де́вствующих чистото́ и сла́во, ма́терей ти́хое весе́лие, младе́нцев му́дросте и наказа́ние, вдови́ц и си́рых Корми́тельнице, наги́х одея́ние, боля́щих здра́вие, пле́нников избавле́ние, по мо́рю пла́вающих тишино́, обурева́емых небу́рное приста́нище, блужда́ющих нетру́дная Наста́внице, путеше́ствующих ле́гкое прохожде́ние, тружда́ющихся благо́е поко́ище, в беда́х су́щих ско́рая Засту́пнице, оби́димых Покро́ве и прибе́жище, ненаде́ющихся наде́яние, тре́бующих Помо́щнице, печа́льных при́сное утеше́ние, ненави́димых любо́вное смире́ние, гре́шников спасе́ние и к Богу присвое́ние, правове́рных всех тве́рдое огражде́ние, непобеди́мое поможе́ние и заступле́ние! Тобо́ю нам, Влады́чице, Неви́димый ви́дим бысть, и Тебе́ мольбу́ прино́сим, Госпоже́, гре́шнии раби́ Твои́: О Преми́лостивая и Пречу́дная Све́та у́мнаго Цари́це, ро́ждшая Царя́ Христа́, Бога на́шего, Живода́вца всех, от небе́сных сла́вимая и от земны́х хва́лимая, а́нгельский у́ме, светоза́рная звездо́, святы́х Пресвяте́йшая, Влады́чице всех тва́рей, Боголе́пная Деви́це, Нескве́рная Неве́сто, пала́то Ду́ха Пресвята́го, о́гненный Престо́ле Неви́димаго Царя́, небе́сный киво́те, носи́ло Сло́ва Бо́жия, огнеобра́зная колесни́це, поко́ище Жива́го Бо́га, неизрече́нное составле́ние пло́ти Христо́вы, гнездо́ Орла́ Небе́снаго, Го́рлице Богогла́сная, Голу́бице кро́ткая, ти́хая и незло́бивая, Ма́ти чадолюби́вая, ми́лостей бе́здно, разверга́ющая ту́чу гне́ва Бо́жия, неизмери́мая глубино́, неизрече́нная та́йно, несве́домое чу́до, нерукотворе́нная Це́ркве Еди́наго Царя́ всех век, благоуха́нное кади́ло, честна́я багряни́це, Боготка́нная порфи́ро, душе́вный раю́, живоно́снаго са́да о́трасле, цве́те прекра́сный, процве́тший нам небе́сное весе́лие, гро́зде спасе́ния на́шего, ча́ше Царя́ Небе́снаго, в не́йже раствори́ся от Ду́ха Свята́го вино́ неисчерпа́емыя благода́ти, Хода́таице зако́на, зача́ло и́стинныя ве́ры Христо́вы непоколеби́мый сто́лпе, мечу́ я́рости Бо́жия на богопроти́вных, бесо́в устраше́ние, во бра́нех побежде́ние, христиа́н всех нело́жная Храни́тельнице и мира всего́ изве́стное спасе́ние!
О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Влады́чице, Богоро́дице, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и яви́ ми́лость Твою́ на люде́й Твои́х, моли́ Сы́на Своего́ изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и град, и страну́ ве́рных, и лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от вся́кия боле́зни и вся́каго обстоя́ния, да ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни вся́ким пра́ведным гне́вом Бо́жиим ума́лятся раби́ Твои́. Но соблюда́й и спаса́й ми́лостию Свое́ю, Госпоже́, за ны моля́щися, и поле́зное благорастворе́ние возду́ха во вре́мени пло́днаго приноше́ния нам да́руй. Облегчи́, возста́ви и поми́луй, Преми́лостивая Влады́чице, Богоро́дице препе́тая, во вся́кой беде́ и нужде́ су́щия. Помяни́ рабы́ Твоя́ и не пре́зри слез и воздыха́ния на́шего, и обнови́ нас бла́гостию Своея́ ми́лости, да со благодаре́нием утеша́емся, обре́тше Тя Помо́щницу. Умилосе́рдися, Госпоже́ Пречи́стая, на немощны́я лю́ди Твоя́, Наде́ждо на́ша. Разсе́янныя собери́, заблу́дшия на путь пра́вый наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, младе́нцы воспита́й и просла́ви сла́вящия Тя, изря́днее же — Це́рковь Сы́на Твоего́ соблюди́ и сохрани́ в долготу́ дний.
О, Ми́лостивая и Преми́лостивая Цари́це Небесе́ и земли́, Богоро́дице Присноде́во! Хода́тайством Твои́м поми́луй страну́ на́шу и во́инство ея́ и вся правосла́вныя христиа́ны, сохраня́ющи их под кро́вом ми́лости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́ и моли́ из Тебе́ воплощша́гося без се́мене Христа́, Бо́га на́шего, да препоя́шет ны свы́ше си́лою на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Спаси́ же и поми́луй, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны и весь при́чет церко́вный, и весь мона́шеский чин, и вся́ правове́рныя лю́ди, поклоня́ющияся и моля́щияся пред честно́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на всех нас призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ о́чи серде́чныя ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ о нас умоли́, преста́вльшияся во благоче́стии от жития́ сего́ рабы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нгелы и Арха́нгелы и со все́ми святы́ми причти́, да одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га предста́нут, и моли́твою Твое́ю сподо́би вся правосла́вныя христиа́ны со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Небе́сных селе́ниих наслажда́тися. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты на́ша Наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Ты Моле́бница на́ша те́плая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет на умоле́ние Влады́ки, и Твои́м предста́тельством ко Престо́лу благода́ти Пресвяты́х и Животворя́щих Его́ Тайн приступа́ти дерза́ем, а́ще и недосто́йнии. Те́мже всечестны́й о́браз Твой и руко́ю Твое́ю держи́маго Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся, гре́шнии, со умиле́нием припа́дающе, и любо́вию сей целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми святы́ми Богоприя́тными моли́твами дойти́ Небе́сныя безконе́чныя жи́зни и непосты́дно ста́ти в день су́дный одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сла́вяще Его́ ку́пно со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м, Животворя́щим и Единосу́щным Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

28 августа 2018 — Православный Церковный календарь

О, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, Влады́чице, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри Честне́йшая, а́нгельское вели́кое удивле́ние, проро́ческая высо́кая про́поведь, апо́стольская пресла́вная похвало́, святи́телей изря́дное украше́ние, му́чеников кре́пкое утвержде́ние, и́ноков спаси́тельное наставле́ние, по́стников неизнемога́ющее воздержа́ние, де́вствующих чистото́ и сла́во, ма́терей ти́хое весе́лие, младе́нцев му́дросте и наказа́ние, вдови́ц и си́рых Корми́тельнице, наги́х одея́ние, боля́щих здра́вие, пле́нников избавле́ние, по мо́рю пла́вающих тишино́, обурева́емых небу́рное приста́нище, блужда́ющих нетру́дная Наста́внице, путеше́ствующих ле́гкое прохожде́ние, тружда́ющихся благо́е поко́ище, в беда́х су́щих ско́рая Засту́пнице, оби́димых Покро́ве и прибе́жище, ненаде́ющихся наде́яние, тре́бующих Помо́щнице, печа́льных при́сное утеше́ние, ненави́димых любо́вное смире́ние, гре́шников спасе́ние и к Богу присвое́ние, правове́рных всех тве́рдое огражде́ние, непобеди́мое поможе́ние и заступле́ние! Тобо́ю нам, Влады́чице, Неви́димый ви́дим бысть, и Тебе́ мольбу́ прино́сим, Госпоже́, гре́шнии раби́ Твои́: О Преми́лостивая и Пречу́дная Све́та у́мнаго Цари́це, ро́ждшая Царя́ Христа́, Бога на́шего, Живода́вца всех, от небе́сных сла́вимая и от земны́х хва́лимая, а́нгельский у́ме, светоза́рная звездо́, святы́х Пресвяте́йшая, Влады́чице всех тва́рей, Боголе́пная Деви́це, Нескве́рная Неве́сто, пала́то Ду́ха Пресвята́го, о́гненный Престо́ле Неви́димаго Царя́, небе́сный киво́те, носи́ло Сло́ва Бо́жия, огнеобра́зная колесни́це, поко́ище Жива́го Бо́га, неизрече́нное составле́ние пло́ти Христо́вы, гнездо́ Орла́ Небе́снаго, Го́рлице Богогла́сная, Голу́бице кро́ткая, ти́хая и незло́бивая, Ма́ти чадолюби́вая, ми́лостей бе́здно, разверга́ющая ту́чу гне́ва Бо́жия, неизмери́мая глубино́, неизрече́нная та́йно, несве́домое чу́до, нерукотворе́нная Це́ркве Еди́наго Царя́ всех век, благоуха́нное кади́ло, честна́я багряни́це, Боготка́нная порфи́ро, душе́вный раю́, живоно́снаго са́да о́трасле, цве́те прекра́сный, процве́тший нам небе́сное весе́лие, гро́зде спасе́ния на́шего, ча́ше Царя́ Небе́снаго, в не́йже раствори́ся от Ду́ха Свята́го вино́ неисчерпа́емыя благода́ти, Хода́таице зако́на, зача́ло и́стинныя ве́ры Христо́вы непоколеби́мый сто́лпе, мечу́ я́рости Бо́жия на богопроти́вных, бесо́в устраше́ние, во бра́нех побежде́ние, христиа́н всех нело́жная Храни́тельнице и мира всего́ изве́стное спасе́ние!
О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Влады́чице, Богоро́дице, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и яви́ ми́лость Твою́ на люде́й Твои́х, моли́ Сы́на Своего́ изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и град, и страну́ ве́рных, и лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от вся́кия боле́зни и вся́каго обстоя́ния, да ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни вся́ким пра́ведным гне́вом Бо́жиим ума́лятся раби́ Твои́. Но соблюда́й и спаса́й ми́лостию Свое́ю, Госпоже́, за ны моля́щися, и поле́зное благорастворе́ние возду́ха во вре́мени пло́днаго приноше́ния нам да́руй. Облегчи́, возста́ви и поми́луй, Преми́лостивая Влады́чице, Богоро́дице препе́тая, во вся́кой беде́ и нужде́ су́щия. Помяни́ рабы́ Твоя́ и не пре́зри слез и воздыха́ния на́шего, и обнови́ нас бла́гостию Своея́ ми́лости, да со благодаре́нием утеша́емся, обре́тше Тя Помо́щницу. Умилосе́рдися, Госпоже́ Пречи́стая, на немощны́я лю́ди Твоя́, Наде́ждо на́ша. Разсе́янныя собери́, заблу́дшия на путь пра́вый наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, младе́нцы воспита́й и просла́ви сла́вящия Тя, изря́днее же — Це́рковь Сы́на Твоего́ соблюди́ и сохрани́ в долготу́ дний.
О, Ми́лостивая и Преми́лостивая Цари́це Небесе́ и земли́, Богоро́дице Присноде́во! Хода́тайством Твои́м поми́луй страну́ на́шу и во́инство ея́ и вся правосла́вныя христиа́ны, сохраня́ющи их под кро́вом ми́лости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́ и моли́ из Тебе́ воплощша́гося без се́мене Христа́, Бо́га на́шего, да препоя́шет ны свы́ше си́лою на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Спаси́ же и поми́луй, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны и весь при́чет церко́вный, и весь мона́шеский чин, и вся́ правове́рныя лю́ди, поклоня́ющияся и моля́щияся пред честно́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на всех нас призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ о́чи серде́чныя ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ о нас умоли́, преста́вльшияся во благоче́стии от жития́ сего́ рабы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нгелы и Арха́нгелы и со все́ми святы́ми причти́, да одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га предста́нут, и моли́твою Твое́ю сподо́би вся правосла́вныя христиа́ны со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Небе́сных селе́ниих наслажда́тися. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты на́ша Наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Ты Моле́бница на́ша те́плая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет на умоле́ние Влады́ки, и Твои́м предста́тельством ко Престо́лу благода́ти Пресвяты́х и Животворя́щих Его́ Тайн приступа́ти дерза́ем, а́ще и недосто́йнии. Те́мже всечестны́й о́браз Твой и руко́ю Твое́ю держи́маго Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся, гре́шнии, со умиле́нием припа́дающе, и любо́вию сей целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми святы́ми Богоприя́тными моли́твами дойти́ Небе́сныя безконе́чныя жи́зни и непосты́дно ста́ти в день су́дный одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сла́вяще Его́ ку́пно со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м, Животворя́щим и Единосу́щным Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Успение 2020: история, традиции, приметы, что можно есть, что нельзя делать

Праздник Успения Пресвятой Богородицы в России отмечается 28 августа (15 августа по старому стилю). На следующий день — 29 августа — православные празднуют Третий Спас в честь святыни, которая носит название Спас Нерукотворный. Третий Спас завершает череду августовских праздников в честь Иисуса Христа: Первый (Медовый) Спас 14 августа и Второй (Яблочный) Спас (Преображение Господне) 19 августа.

История праздника Успения

Праздник Успения посвящен воспоминанию об окончании земной жизни Богородицы Девы Марии, матери Иисуса Христа. В православии праздник является двунадесятым, то есть одним из важнейших. Его полное название — Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Согласно Евангелию, успение (то есть кончина) Богородицы не было неожиданным. После смерти и до воскресения Иисуса Христа Богоматерь много лет жила в Иерусалиме, часто ходила молиться на Голгофу к Гробу Господню, и именно там ей однажды явился архангел Гавриил, который рассказал, что скоро она встретится на небесах со своим сыном.

Дева Мария обрадовалась этой вести и перед кончиной пожелала увидеть всех учеников Иисуса. Во исполнение ее просьбы ангелы доставили апостолов в Иерусалим из разных земель, и те смогли проститься с Богоматерью. После этого Дева Мария тихо скончалась, в момент успения ее ложе окружило сияние. Похоронили Богоматерь в Гефсимании, в семейном склепе, рядом с ее родителями Иоакимом и Анной и мужем Иосифом, которого в евангельской истории называют Обручником. Вход в склеп был завален камнями.

Есть легенда о Фоме и поясе Богородицы. Согласно апокрифам, апостол Фома (по прозвищу Неверный, то есть неверующий, поскольку не сразу поверил в воскресение Христа) опоздал на прощание с Богоматерью. По его просьбе апостолы отвалили камень, закрывающий вход в склеп, но Девы Марии там не было — она уже вознеслась на небеса к своему сыну. Оттуда Богоматерь в утешение Фоме бросила ему свой пояс. Частицы этой обретенной через несколько веков святыни хранятся в разных местах, в том числе в одном из афонских монастырей.

Успение: традиции празднования

Успение торжественно отмечают все конфессии, празднования проходят в Иерусалиме и во всех странах, где есть христианские общины. В Гефсимании, где по преданию находится гробница Богоматери, проводится обряд погребения Девы Марии. По православной традиции служба на Успение продолжается всю ночь.

На Руси Успение был одним из важнейших и любимых народных праздников, посвященных урожаю. Праздник в народе носил название Первая Пречистая. (Вторая Пречистая — Рождество Богородицы, 21 сентября; Третья Пречистая — Введение Богородицы во Храм, 4 декабря).

Крестьяне специально оставляли до Успения на поле один несжатый сноп, который назывался дожиночным. В праздник сноп торжественно срезали и совершали с ним различные обряды, которые должны были обеспечить сохранность урожая нынешнего года и защитить от голода и неурожая на будущий год.

С Успения начиналось молодое бабье лето (до 11 сентября), кроме того, в этот праздник прощались все «бабьи грехи».

Примета гласила:

«Если на молодое бабье лето хорошая погода — жди ненастья на старое (то есть с 11 сентября)».

Работать на Успение было не принято, тяжелая работа, стирка, готовка и рукоделие вообще запрещались, но можно было начинать засолку огурцов.

Также в это время начинали сеять озимые. Бытовала поговорка:

«Первая Пречистая жито засевает — Вторая Пречистая ей помогает».

В это время по традиции начиналась пора осенних свадеб, которые в основном играли на Покров (14 октября).

Также на Успение было принято освящать в храмах зерно нового урожая и испеченный из него хлеб.

В этот день на Руси щедро подавали хлебную милостыню нищим и заключенным в тюрьмах. Отказ от дел милосердия строго осуждался, считалось, что бессердечный человек навлекает беду не только на себя, но и на своих близких и даже соседей.

По традиции в этот день девушкам запрещалось стричь волосы и заплетать косы, иначе, согласно суеверию, замуж не возьмут.

На Успение запрещалось ходить босиком, считалось, что земля полита горькими слезами в связи с кончиной Богородицы и эти слезы делают все вокруг ядовитым.

Строжайше запрещалось ссориться, спорить, скандалить, а особенно — сквернословить, Богородица могла осерчать и наслать немоту или даже безумие.

Что можно и нельзя есть на Успение 2020

Успенский пост заканчивается 27 августа, но в праздник Успения, если он приходится на среду или пятницу (как в 2020 году), мясные и молочные продукты, а также яйца есть еще нельзя. Разрешены рыба, горячая пища с растительным маслом и вино. Разговение, когда можно есть все, наступает 29 августа, на Третий Спас.

Третий, или Ореховый спас

На следующий день после Успения — 29 августа — наступает Третий, или Ореховый Спас. Праздник посвящен константинопольской святыне — Спасу Нерукотворному. Полное название праздника: Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Подробнее о Третьем Спасе читайте в материале Федерального агентства новостей.

Подробный календарь церковных праздников на август 2020 года

Когда празднуются Спасы 2020 – Медовый, Яблочный и Ореховый? Какого числа Успение Пресвятой Богородицы и Преображение Господне? Когда начинается Успенский пост в 2020 году?

14 августа — постный день – начинается Успенский пост 2020

Какой сегодня церковный праздник – всегда подскажет церковный православный календарь на август 2020. В нем расписан каждый праздник и пост, сообщает Главред.

Когда празднуются Спасы 2020 – Медовый, Яблочный и Ореховый? Какого числа Успение Пресвятой Богородицы и Преображение Господне? Когда начинается Успенский пост в 2020 году? Всё это можно легко найти в подробном и точном календаре церковных праздников в августе 2020 года.

К слову, помимо Успенского поста (единственный многодневный строгий пост в этом месяце и последний – этим летом) – будут еще и однодневные посты. Они выпали на 5, 7, 9, 12 и 28 августа.

Православные церковные праздники в августе 2020 года – календарь

Какой церковный праздник 1 августа 2020 года (суббота)

 • Седмица 8-я по Пятидесятнице.
 • Собор Курских святых.
 • Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
 • Иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.

Какой церковный праздник 2 августа 2020 года (воскресенье)

 • День пророка Илии, Ильин день 2020.
 • Неделя 8-я по Пятидесятнице.
 • Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена.
 • Икон Божией Матери Галичская, Знамение Абалацкая, Оршанская.

Какой церковный праздник 3 августа 2020 года (понедельник)

 • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
 • Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.
 • Пророка Иезекииля.

Какой церковный праздник 4 августа 2020 года (вторник)

 • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
 • Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
 • Перенесение мощей священномученика Фоки.

Какой церковный праздник 5 августа 2020 года (среда)

 • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
 • Почаевской иконы Божией Матери.
 • Прославление праведного воина Феодора Ушакова.
 • Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.
 • Празднование иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.
 • Постный день.

Какой церковный праздник 6 августа 2020 года (четверг)

 • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
 • Мученицы Христины.
 • Блговерных князей страторпцeв Бориса и Глеба, во cвятом Крещении Романа и Давида.

Какой церковный праздник 7 августа 2020 года (пятница)

 • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
 • Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
 • Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.
 • Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.
 • Постный день.

Какой церковный праздник 8 августа 2020 года (суббота)

 • Седмица 9-я по Пятидесятнице.
 • Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa, иереев Никомидийских.
 • Преподобного Моисея Угрина.

Какой церковный праздник 9 августа 2020 года (воскресенье)

 • Неделя 9-я по Пятидесятнице
 • Великомученика и целителя Пантелеймона.
 • Память Собора Смоленских святых.
 • Преподобного Германа Аляскинского.
 • Постный день.

Какой церковный праздник 10 августа 2020 года (понедельник)

 • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
 • Празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).

Какой церковный праздник 11 августа 2020 года (вторник)

 • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
 • Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
 • Мученика Каллиника Киликийского.
 • Преподобных Корстантина и Космы Косинских.

Какой церковный праздник 12 августа 2020 года (среда)

 • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
 • Преподобного Анатолия Второго Оптинского, Младшего.
 • Mученика Иоанна Воина.
 • Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.
 • Празднование иконы Божией Матери Оконская.
 • Постный день.

Какой церковный праздник 13 августа 2020 года (четверг)

 • Седмица 10-я по Пятидесятнице, Заговенье на Успенский пост.
 • Предпразднство Изнесения Честныx дрeв Животворящего Креста Господня.
 • Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.
 • Прaведного Евдокима Каппадокиянина.

Какой церковный праздник 14 августа 2020 года (пятница)

 • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
 • Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Медовый Спас 2020.
 • Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
 • Постный день – начинается Успенский пост 2020.

Какой церковный праздник 15 августа 2020 года (суббота)

 • Седмица 10-я по Пятидесятнице.
 • Блаженного Василия, Московского чудотворца.
 • Перенесение из Иерусалима в Константинопoль мощей первoмученика архидиакона Стефана и обретение мощeй праведных Никодима, Гамалиила и сынa его Авива.
 • Ачаирской иконы Божией Матери.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 16 августа 2020 года (воскресенье)

 • Неделя 10-я по Пятидесятнице.
 • Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
 • Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 17 августа 2020 года (понедельник)

 • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
 • Празднование Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери.
 • Семи отроков, ижe во Ефесе.
 • Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 18 августа 2020 года (вторник)

 • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
 • Предпразднство Преображения Господня.
 • Преподобномученика Иова Ущельского.
 • Священномучеников Арфира и Фавия.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 19 августа 2020 года (среда)

 • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
 • Преображение Господа нaшего Иисуса Христа. Яблочный Спас.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 20 августа 2020 года (четверг)

 • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
 • Попразднство Преображения Господня.
 • Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского.
 • Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 21 августа 2020 года (пятница)

 • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
 • Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического.
 • Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
 • Святого Мирона чудотворца.
 • Празднование Толгской иконы Божией Матери.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 22 августа 2020 года (суббота)

 • Седмица 11-я по Пятидесятнице.
 • Апостола Матфия.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 23 августа 2020 года (воскресенье)

 • Неделя 11-я по Пятидесятнице.
 • Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста Второго, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мучеников Романа, Римских.
 • Блаженного Лаврентия, Христа рaди юродивого, Калужского.
 • Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
 • Собор Валаамских святых.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 24 августа 2020 года (понедельник)

 • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
 • Mученика архидиакона Евпла.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 25 августа 2020 года (вторник)

 • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
 • Мучеников Фотия и Аникиты и многиx с ними.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 26 августа 2020 года (среда)

 • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
 • Отдание праздника Преображения Господня.
 • Преставление и второе обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца.
 • Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
 • Преставление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника.
 • Празднование икон Божией Матери Умягчение злых сердец (Семистрельной), Страстной, Минской.
 • Календарь питания Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 27 августа 2020 года (четверг)

 • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
 • Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
 • Перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского.
 • Пророка Михея.
 • Празднование икон Божией Матери Беседной и Нарвской.
 • Последний день Успенского поста 2020.

Какой церковный праздник 28 августа 2020 года (пятница)

 • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
 • Успение Пресвятой Богородицы.
 • Постный день.

Какой церковный праздник 29 августа 2020 года (суббота)

 • Седмица 12-я по Пятидесятнице.
 • Попразднство Успения Богородицы.
 • Ореховый Спас или Хлебный Спас, именуемый также Спас на холсте. Перенесение из Едессы в Константинопoль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господa Иисуса Христа.
 • Феодоровской икон Божией Матери.

Какой церковный праздник 30 августа 2020 года (воскресенье)

 • Неделя 12-я по Пятидесятнице.
 • Преподобного Пимена Угрешского.
 • Священномученика Мирона Кизического, пресвитера.
 • Арматийской; Свенской икон Божией Матери.

Какой церковный праздник 31 августа 2020 года (понедельник)

 • Седмица 13-я по Пятидесятнице.
 • Mучеников Флора и Лавра.
 • Празднование Одигитрия Трапезундская; Всецарица – икон Божией Матери.

Успение Пресвятой Богородицы отмечают верующие 28 августа. Что можно и нельзя делать в праздник

Один из главных православных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают верующие 28 августа. Что можно и нельзя делать в этот день, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Истоки праздника

Успение Пресвятой Богородицы — день ухода из жизни святой Девы Марии. Этому церковному празднику предшествует строгий двухнедельный Успенский пост, который начался на Медовый Спас.

Как гласит церковное предание, после вознесения Спасителя на небо Богородица жила в доме любимого ученика Христа апостола Иоанна Богослова. Однажды она пришла к Гробу Господню на Голгофе и увидела там архангела Гавриила. Он сообщил ей, что спустя три дня земная жизнь Богородицы закончится и она вознесется к Иисусу в Царство Небесное, чтобы пребывать там с Ним вечно. В знак победы Богородицы над смертью и тлением архангел дал Деве Марии ветвь райского финикового дерева, которая осталась у нее в руках после того, как видение закончилось.

По молитве Божьей Матери к ее Успению в Иерусалиме чудом собрались почти все апостолы, находившиеся в дальних странах, за исключением Фомы. Дева Мария простилась с учениками своего Сына, и тут внезапный свет озарил комнату, а сам Иисус в окружении ангелов, архангелов и душ ветхозаветных праведников сошел к своей матери. Богородица покинула этот мир без всякого телесного страдания, как бы заснув. Поэтому кончину Божьей Матери церковь называет успением, то есть засыпанием.

Приметы и традиции

После Успения начинается бабье лето. Если в праздник погода ясная и солнечная, оно будет прохладным.

Радуга после дождя в этот день предвещает теплую и продолжительную осень.

Паутина на деревьях — признак морозной зимы с малым количеством снега.

Туман на Успение сулит обильный урожай грибов в этом году.

В день праздника босиком по земле ходить — болезни собирать, а волосы стричь — в слезах ходить.

Что нужно делать на Успение

По традиции на праздник пекут пироги из муки нового урожая и устраивают обед для родных и соседей, однако без шумных гуляний и алкоголя.

В этот день рекомендуется прочитать молитвы Пресвятой Деве Марии, например «Богородице Дево, радуйся», и посетить храм.

Очень важно в такой день не держать ни на кого зла, простить людям их слабости и постараться сохранить в душе мир и покой.

Чего нельзя делать на Успение

Церковь учит, что в день Успения Пресвятой Богородицы нет никаких особых запретов. Однако стоит учесть, что праздник в этом году приходится на среду, и согласно церковному уставу, это день постный — разрешено есть рыбу, но не мясо.

В народе считалось, что в день Успения Пресвятой Богородицы нельзя ходить босиком по росе, поскольку капли влаги на траве символизировали слезы Богородицы. Говорили, что намочившего ноги такой росой ждут беды и неудачи.

В день Успения не стоит надевать неудобную, старую обувь, иначе этого человека весь год будут сопровождать трудности

Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные 28 августа. Традиции и приметы этого дня

Православные верующие отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы. Об истоках и о традициях праздника, а также о том, что можно и чего нельзя делать в этот день, — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Успение Пресвятой Богородицы — день ухода из жизни святой Девы Марии. Этому церковному празднику предшествует строгий двухнедельный Успенский пост, начавшийся на Медовый Спас.

Согласно церковному преданию, после вознесения Христа на небо Дева Мария жила в доме любимого ученика своего сына — апостола Иоанна Богослова. Однажды Богородица пришла к Гробу Господню на Голгофе. Там ей явился архангел Гавриил. Он сообщил Божьей Матери, что спустя три дня ее земная жизнь закончится и она вознесется к Спасителю в Царство Небесное, перейдя к вечности.

Богородица молилась и собрала в Иерусалиме почти всех апостолов, находившихся в дальних странах. Пресвятая Дева просила друзей не горевать, а радоваться, ведь ее смерть лишь краткий сон. Так, от слова «уснуть» и происходит название праздника Успения.

Богородицу похоронили в Гефсиманском саду, в пещере, где лежал прах ее родителей. Не смог прийти только Фома, он опоздал на три дня и не успел попрощаться.

Апостола привели к пещере, однако внутри тела Девы Марии уже не было. Считается, что Господь воскресил Богородицу и вознес ее тело на небо.

Приметы этого дня

На Успение, как и в другие церковные праздники, существует множество традиций и примет.

Если в этот день погода ясная и солнечная, то бабье лето будет прохладным.

Радуга после дождя на Успение предвещает теплую и продолжительную осень.

Паутина на деревьях — признак морозной зимы с малым количеством снега.

Туман на Успение сулит обильный урожай грибов в этом году.

В день праздника босиком по земле ходить — болезни собирать, а волосы стричь — в слезах ходить.

Традиции праздника

На Успение пекут пироги из муки нового урожая и устраивают обед для родных и соседей, однако без шумных гуляний и алкоголя.

В этот день читают молитвы Пресвятой Деве Марии, например «Богородице Дево, радуйся», а также посещают храм.

Следует не держать ни на кого зла, простить людям их слабости и постараться сохранить в душе мир и покой.

Чего нельзя делать на Успение

В народе считалось, что в день Успения Пресвятой Богородицы нельзя ходить босиком по росе, поскольку капли влаги на траве символизировали слезы Богородицы. Того, кто намочит ноги такой росой, ждут болезни и неудачи.

Также не рекомендуется надевать неудобную старую обувь, иначе в жизни появится много бед и трудностей.

Исторические события, Праздники 28 августа (2020/2021), Знаменитые дни рождения

Исторические события 28 августа

 • 475: Римский император Юлий Непос бежит из столицы Равенны.
 • 489: Король остготов — Теодорик — победите Одоакра в битве при Изонцо.
 • 632: Смерть дочери исламского пророка Мухаммеда.
 • 1189: Крестоносцы начинают наступление на Акко.
 • 1789: Энцелад — спутник Сатурна — открыт Уильямом Гершелем.
 • 1810: Флот Британского флота сдается французам во время битвы при Гранд-Порт.
 • 1833: Закон об отмене рабства 1833 года отменяет рабство на всей территории Британской империи.
 • 1845: Опубликован первый номер журнала Scientific American Magazine.
 • 1861: Силы Союза начинают атаку на мыс Хаттерас, Северная Каролина, во время битвы при Хаттерасских батареях.
 • 1862: В этот день начинается Вторая битва при Булл Ран, также известная как Второй Манассас.
 • 1914: Во время битвы у Гельголандской бухты Королевский флот наносит поражение немецкому флоту.
 • 1914: Немецкие войска захватывают бельгийский город Намюр.
 • 1916: Германия объявляет войну Румынии во время Первой мировой войны
 • 1916: Италия объявляет войну Германии во время Первой мировой войны
 • 1931: Советский Союз и Франция подписывают договор о ненападении.
 • 1964: Начало гонок в Филадельфии.
 • 1968: Во время съезда Демократической партии в Чикаго полиция подавляет бунтовщиков.
 • 1990: Ирак заявляет, что Кувейт является его новейшей провинцией.

Знаменитые дни рождения 28 августа

 • Американский певец и автор песен Джордж Меррилл родился 1957 .
 • Американский актер и режиссер Дэниел Стерн родился в 1957 году .
 • Американский фигурист Скотт Хэмилтон родился 1958 .
 • Американский актер, режиссер и сценарист Брайан Томпсон родился в 1959 году .
 • Американская актриса Дженнифер Кулидж родилась в 1961 году .
 • Румынская певица и автор песен Мария Георгиу родилась 1963 .
 • Канадская певица и автор песен Шанайа Твейн родилась в 1965 году .
 • Американский комик и актер Джек Блэк родился 1969 .
 • Канадский актер и режиссер Джейсон Пристли родился 1969 .
 • Канадско-американский игрок НХЛ Пьер Тержон родился в 1969 году .

Популярные предстоящие праздники, которые могут вас заинтересовать

Исторические события, Праздники 28 августа (2020/2021), Знаменитые дни рождения

Исторические события 28 августа

 • 475: Римский император Юлий Непос бежит из столицы Равенны.
 • 489: Король остготов — Теодорик — победите Одоакра в битве при Изонцо.
 • 632: Смерть дочери исламского пророка Мухаммеда.
 • 1189: Крестоносцы начинают наступление на Акко.
 • 1789: Энцелад — спутник Сатурна — открыт Уильямом Гершелем.
 • 1810: Флот Британского флота сдается французам во время битвы при Гранд-Порт.
 • 1833: Закон об отмене рабства 1833 года отменяет рабство на всей территории Британской империи.
 • 1845: Опубликован первый номер журнала Scientific American Magazine.
 • 1861: Силы Союза начинают атаку на мыс Хаттерас, Северная Каролина, во время битвы при Хаттерасских батареях.
 • 1862: В этот день начинается Вторая битва при Булл Ран, также известная как Второй Манассас.
 • 1914: Во время битвы у Гельголандской бухты Королевский флот наносит поражение немецкому флоту.
 • 1914: Немецкие войска захватывают бельгийский город Намюр.
 • 1916: Германия объявляет войну Румынии во время Первой мировой войны
 • 1916: Италия объявляет войну Германии во время Первой мировой войны
 • 1931: Советский Союз и Франция подписывают договор о ненападении.
 • 1964: Начало гонок в Филадельфии.
 • 1968: Во время съезда Демократической партии в Чикаго полиция подавляет бунтовщиков.
 • 1990: Ирак заявляет, что Кувейт является его новейшей провинцией.

Знаменитые дни рождения 28 августа

 • Американский певец и автор песен Джордж Меррилл родился 1957 .
 • Американский актер и режиссер Дэниел Стерн родился в 1957 году .
 • Американский фигурист Скотт Хэмилтон родился 1958 .
 • Американский актер, режиссер и сценарист Брайан Томпсон родился в 1959 году .
 • Американская актриса Дженнифер Кулидж родилась в 1961 году .
 • Румынская певица и автор песен Мария Георгиу родилась 1963 .
 • Канадская певица и автор песен Шанайа Твейн родилась в 1965 году .
 • Американский комик и актер Джек Блэк родился 1969 .
 • Канадский актер и режиссер Джейсон Пристли родился 1969 .
 • Канадско-американский игрок НХЛ Пьер Тержон родился в 1969 году .

Популярные предстоящие праздники, которые могут вас заинтересовать

Санкт-ПетербургАвгустин Гиппопотам — ReligionFacts

Августин Гиппопотам, также известный как Святой Августин, является одним из самых важных и известных богословов в истории христианской религии. У Августина произошло одно из самых драматических обращений за всю историю Церкви — изменение веры и поведения, которое привело к его самым влиятельным письменным произведениям «Исповедь и город Божий».

Августин родился в 354 году в Тагасте (современный Алжир, Северная Африка) и умер 28 августа 430 года в Гиппопотаме.Он родился Аврелий Августин от отца-язычника и набожной матери-христианки. Августин родился с блестящим умом и наслаждался академическими успехами и мирскими удовольствиями в Карфагене, то есть до тех пор, пока он не стал беспокоиться о правде и добродетели. Последовательно разочаровавшись в философии Платона и теологии манихенов, он нашел свой покой в ​​Боге христианства в возрасте 32 лет. Десять лет спустя Августин неохотно стал епископом Гиппопотама.

Трактаты, проповеди и письма Августина, плодовитого писателя и оригинального мыслителя, исчисляются сотнями.Он приложил свой одаренный ум к таким предметам, как благодать, Троица, душа, предопределение, таинства, сексуальность и свободная воля. Мысль Августина оказала глубокое влияние как на римский католицизм (в первую очередь, на его учение о церкви), так и на протестантизм (особенно на его концепцию спасения).

Жизнь Августина Гиппопотамского

Августин — один из немногих драгоценных древних деятелей, записавших много информации о своей жизни и времени. Фактически, он является одним из очень немногих исторических деятелей, написавших автобиографию, жанр, который до недавнего времени редко встречался.В своей духовной автобиографии «Исповедь», описывающей его авантюрное путешествие к спасению, Августин предлагает историкам подробный отчет о своей жизни и опыте до его обращения.

Хотя художественная лицензия, безусловно, используется, «Признания», тем не менее, дают богословам ценную информацию об истоках и влиянии мысли Августина, а историкам — важную информацию о жизни в Римской империи в конце 4-го века. Более того, рядовых читателей часто поражает, насколько современной и актуальной кажется история Августина.Большая часть того, что следует ниже, взята непосредственно из собственного рассказа Августина с дополнительной информацией, предоставленной его современниками, другими его сочинениями и современными исследованиями.

Ранняя жизнь

Августин родился в 354 году в Тагасте, городе на территории современного Алжира. Его матерью была Моника, набожная христианка, которая позже была канонизирована как святая за ее влияние на жизнь сына. Его отец, Патриций, был язычником, имевшим значительный социальный статус в обществе. Патриций обратился в христианство и крестился незадолго до смерти.

В 17 лет Августин влюбился в женщину, которую так и не назвал. Хотя Августин в значительной степени преуменьшает значение отношений в «Признаниях», объясняя, что он был увлечен идеей романтической любви и не мог контролировать свои похотливые желания, кажется очевидным, что он очень любил ее. К сожалению, однако, он чувствовал, что не может жениться на ней, потому что она принадлежала к более низкому социальному классу.

Таким образом, эта неназванная женщина стала наложницей Августина на 13 лет. По общему мнению, он был ей верен.На втором году совместной жизни, когда ему было 18, она родила сына. Ему дали имя Адеодат, что означает «дар от Бога».

Первый из нескольких значительных поворотных моментов в жизни Августина произошел, когда, прочитав Гортензия Цицерона в возрасте 19 лет, он обратился к высшей жизни философии. Позже он вспоминал: «Это дало мне другие ценности и приоритеты. Внезапно все тщетные надежды стали для меня пустыми, и я с невероятным пылом в своем сердце тосковал о бессмертии мудрости.Новое стремление Августина к мудрости побудило его обратиться к Священному Писанию, но он был разочарован его бесхитростной латинской прозой, которую он чувствовал бледной по сравнению с «достоинством Цицерона». {1}

Манихейство

Какое-то время Августин был привлечен манихейством, христианской ересью, {2} которой он будет посвящен в течение девяти лет. Его основателем был Мани, который считал себя «Апостолом Иисуса Христа» и принял мученическую смерть в 277 году в Персии. Всего через двадцать лет после смерти основателя манихейские миссионеры принесли веру в Северную Африку, где она стала устоявшейся традицией.{3} Манихейство представляло собой эклектическое сочетание традиций, характеризующееся в первую очередь дуализмом, аскетизмом и детерминизмом.

Хотя может показаться удивительным, что яркий Августин мог быть преданным последователем такой системы убеждений, которую Боннер описывает как одну из «самых странных и причудливых из многих странных и причудливых фантазий, которые зародил человеческий разум» {4 } на самом деле это было для него очень привлекательно.

Он был впечатлен, прежде всего, обращением к философии и мудрости, а не авторитету.{5} Во-вторых, манихеи верили, что Бог Ветхого Завета отличается от Бога Нового Завета, даже объявляя первого злом и, следовательно, отказываясь принять Ветхий Завет.

Это было облегчением для Августина, который нашел несколько отрывков из Ветхого Завета весьма неприятными. Еще более привлекательным было манихейское решение проблемы зла, которое сильно озадачило Августина. Они просто ответили, что зло существует независимо от доброго Бога, который бессилен его остановить.Наконец, Августин был впечатлен его аскетизмом и благочестивой духовной преданностью «Христу». {6}

Несмотря на такую ​​привлекательность, с годами Августин становился все более и более недовольным сектой, особенно беспокоясь о несоответствии между космологическими учениями манихеев и астрономией, которую он узнал из своего широкого чтения. Он начал задавать вопросы, но его постоянно перекладывали на великого лидера Фауста, который, как его заверили, даст все ответы. Он с нетерпением ждал прибытия учителя в Карфаген, но когда эта встреча, наконец, произошла в 383 году, Августин остался крайне разочарованным.После этого разочарования он прекратил прогрессировать в религии и в конечном итоге стал манихеем только номинально и социально.

Позже в том же году Августин уехал из Карфагена в Рим, где он останавливался с другим манихеем и работал учителем. Но к осени 384 г., встревоженный слухами о стремлении римских студентов уклоняться от платы за обучение, он получил должность общественного оратора в Милане. Он прибыл в Милан незадолго до своего тридцатого дня рождения, и именно там он пережил одно из самых известных обращений в христианскую историю.

Милан

Многочисленные важные события в Милане привели к драматическому моменту, начиная с влияния великого Амвросия Миланского. Первоначально посещая проповеди Амвросия, чтобы увидеть знаменитые ораторские способности проповедника, Августин неожиданно испытал влияние самого сообщения. Он обнаружил, что католическое христианство можно разумно защитить, особенно от манихеев, и что многие тревожные отрывки Ветхого Завета можно интерпретировать аллегорически.{7}

Августин теперь смог полностью отвергнуть манихейство, вместо этого ненадолго обратившись к академическому скептицизму. Вскоре после этого Моника прибыла в Милан, все еще горячо молившись о спасении своего сына. Проповеди Амвросия все больше убеждали Августина. Его больше не удерживали от обращения никакие интеллектуальные сомнения, но прежде всего амбиции и непреодолимое влечение сексуального желания. По настоянию матери он отказался от любовницы, но тут же заменил ее другой наложницей, пока ждал, когда его устроенная невеста достигнет совершеннолетия.{8} Именно в это время отчаяния и нерешительности Августин открыл для себя неоплатонизм. Он был приятно удивлен ее согласием с христианством, а также нашел в ее трудах лекарство от своих сомнений и решение проблемы зла.

Он с энтузиазмом обратился к посланиям апостола Павла, раскрывающим слабости неоплатоников. {9} Но все еще не имея возможности сделать последний шаг, Августин посоветовался со священником Симплицианом, который рассказал ему об вдохновляющем обращении язычника Викторина.Вскоре после этого другой друг-христианин рассказал Августину о жизни святого Антония. Эти истории очень вдохновили Августина, и у него осталось огромное желание отдать мир ради Бога, как это сделали они. И все же он не мог этого сделать. Хотя он стремился отдать все Богу, его неизбежно сдерживали вездесущие похоти и амбиции.

Обращение в католическое христианство

Внутренний конфликт Августина достиг апогея в саду в августе 386 года, когда он сидел, мучимый нерешительностью и бессилием.В конце концов, плача от отчаяния и взывая к Богу, ему показалось, что он слышит детский голос, распевающий, как в игре: «Возьми и читай! Возьми и прочитай!» Понимая, что это знамение от Бога, Августин открыл свой экземпляр посланий Павла и прочитал первое, что увидел. Его взор упал на Послание к Римлянам 13: 13-14: «Не в бунте и пьянстве, не в покоях и распутстве, не в ссоре и зависти, но облекитесь в Господа Иисуса Христа и не заботьтесь о плоти для исполнения похотей. . »

Августин позже писал об этом моменте: «Я не хотел и не нуждался в дальнейшем чтении.Сразу же, с последними словами этого предложения, мне показалось, что свет облегчения от всех тревог затопил мое сердце. Все тени сомнений рассеялись «. {10} После тихой зимы, проведенной в Кассиакуме с семьей и друзьями, новообращенный Августин крестился вместе со своим сыном и другом на Пасху 387.

Августин — епископ Гиппопотама

Проведя год в Риме, Августин с нетерпением отправился домой в Фагаст, где вместе с несколькими друзьями основал монашескую общину, ориентированную на учебу.Августин быстро приобрел отличную репутацию, но, чувствуя себя призванным к монашеской жизни, он тщательно избегал давления, заставляющего его стать епископом, избегая всех церквей, в которых нет такого лидера. В 391 году он посетил Гиппо Регия в надежде помочь другу в обращении и посетил там церковные службы. В церкви действительно был епископ по имени Валериус, но без ведома Августина епископ искал пресвитера. По принуждению общины Августин неохотно, но послушно стал священником Гиппона, начав свои обязанности в 391 году.Свою раннюю карьеру клерикал он провел в учебе, борясь с манихеями, завершая «По свободной воле» и сражаясь с донатистами, раскольнической христианской группой.

В 395 году епископ Валерий назначил Августина своим преемником. Епископ умер год спустя, и, несмотря на свое первоначальное сопротивление, Августин посвятил себя своей роли нового епископа Гиппона. Он взял на себя огромное количество обязанностей. В дополнение к обычным обязанностям прислуживания причастий, посещения страждущих, проповеди, разрешения споров и помощи нуждающимся, он написал необычайно много и участвовал в нескольких горячих спорах.Августин был тесно вовлечен в три основных спора: манихейство, донатизм и пелагианство. Все три касались, по крайней мере частично, вопросов, относящихся к нашему обсуждению — свободы воли, крещения и значения благодати, соответственно — и все они служили развитию мысли Августина. {11}

Последние дни Августина

В мае 429 года армия вандалов начала наступление через Африку и год спустя прибыла в Гиппо Региус. Августин был опустошен этими событиями, но его вера в Бога поддержала его, и он отказался бежать и бросить свою паству.Гиппопотам четырнадцать месяцев находился в осаде, но после трех из них Августин заболел лихорадкой. Святой Августин скончался 28 августа 430 года в возрасте семидесяти шести лет.

Произведения Августина

Августин был плодовитым автором нескольких жанров: богословских трактатов, проповедей, комментариев к Священным Писаниям, философских диалогов и автобиографии. Его «Признания» обычно считаются первой автобиографией в истории; Августин переходит от своего зачатия к своим нынешним (примерно пятидесятилетним) отношениям с Богом и заканчивает длинным экскурсом по книге Бытия, в котором он демонстрирует, как интерпретировать Священное Писание.Психологическая осведомленность и самораскрытие произведения по-прежнему впечатляют читателей.

В конце своей жизни (около 426-428) Августин пересмотрел свои предыдущие работы в хронологическом порядке и предложил то, что он сказал бы иначе в работе под названием Retractions, которая дает нам замечательную картину развития писателя и писателя. его последние мысли.

Мысль и наследие Августина

Августин остается центральной фигурой как христианства, так и истории западной мысли.Под сильным влиянием платонизма и неоплатонизма, особенно Плотина, Августин сыграл важную роль в «крещении» греческой мысли и ее проникновении в христианскую, а затем и в европейскую интеллектуальную традицию. Также важны были его ранние и влиятельные работы о человеческой воле, которая является центральной темой психологии и этики и стала предметом внимания более поздних философов, таких как Шопенгауэр и Ницше.

Во многом благодаря влиянию Августина западное христианство придерживается доктрины первородного греха, а Римско-католическая церковь считает, что крещения и рукоположения, совершаемые за пределами Римско-католической церкви, могут быть действительными (Римско-католическая церковь признает рукоположения, совершаемые в восточно-православных странах). и восточных православных церквей, но не в протестантских церквях, и признает крещения, совершаемые почти во всех христианских церквях).Католические богословы обычно разделяют веру Августина в то, что Бог существует вне времени в «вечном настоящем», а время существует только в созданной вселенной.

Труды Августина помогли сформулировать теорию справедливой войны. Он также выступал за применение силы против донатистов, спрашивая: «Почему … Церкви не следует использовать силу, чтобы заставить своих потерянных сыновей вернуться, если потерянные сыновья вынудили других к их уничтожению?» (Исправление донатистов, 22–24)

ул.Фома Аквинский многое позаимствовал у Августина, создав свой уникальный синтез греческой и христианской мысли. Двумя более поздними теологами, которые утверждали, что Августин оказал особое влияние, были Жан Кальвин и Корнелиус Янсен. Кальвинизм развивался как часть теологии Реформации, в то время как янсенизм был движением внутри католической церкви; некоторые янсенисты ушли в раскол и основали свою церковь.

Августин был канонизирован по всеобщему признанию и признан Учителем Церкви в 1303 году.. Его праздник — 28 августа, день, когда он, как считается, умер. Он покровитель пивоваров, типографов, богословов, больных глаз, а также ряда городов и епархий.

Список литературы

 1. Saint Augustine, Confessions (Oxford World’s Classics), пер. Генри Чедвик (Oxford: Oxford University Press, 1991), 3.4.7, 3.5.9.
 2. Обсуждается, была ли секта достаточно христианской, чтобы называть ее ересью (см. Gerald Bonner, St.Августин Гиппопотам: жизнь и противоречия . 3-е издание. (Canterbury Press Norwich, 2002), 58.
 3. Боннер, 161. 4. Боннер, 157.
 4. Признания 3.6.10, De beata vita 1.4.
 5. Боннер, 62.
 6. Боннер, 72.
 7. См. Признания 4.2.2, 6.15.25; Боннер 78-79.
 8. Боннер, 85.
 9. Признания, 8.12.29.
 10. Сам Августин признал это: «Я узнал, что каждая конкретная ересь ставит в церкви свои особые вызовы, от которых Священное Писание следует защищать более тщательно, чем если бы такая необходимость не требовалась» ( О даре стойкости, 20.53).
 11. «Августин». Википедия, 2005 г.

Писания Августина

О жизни и мыслях Августина

 • Августин —
  Интернет-энциклопедия философии
 • Августин Гиппопотам —
  О’Доннелл, Джеймс Дж.
 • Святой Августин Гиппопотам — Сойер, Александра
 • Учение святого Августина Гиппопотамского —
  Порталье, Эжен, Католическая энциклопедия в Интернете. 1913.
 • Работы св.Августин Гиппопотам —
  Порталье, Эжен, Католическая энциклопедия в Интернете. 1913.
 • Жизнь святого Августина Гиппопотамского —
  Portalié, Eugène, Католическая энциклопедия, 1913.
 • Энциклика св. Августина —
  Папа Иоанн Павел II, 29 августа 1986 г.
 • Т.С. Элиота, Пустошь . Апокалиптическая поэма, включающая в себя Признания Августина .

Книги Августина

Христианские праздники 2020 и 2021 гг.

Воскресенье, 28 марта 2021 года

августа 2021

1
Святой Василий Великий Суббота, 2 января 2021 г.
Богоявление Среда, 06 января 2021 г.
Православное Рождество Четверг, 7 января 2021 г.
Обращение Павла Понедельник, 25 января 2021 года
Представление Господа Вторник, 2 февраля 2021
Святой Валентин Воскресенье, 14 февраля 2021 года
Великий пост начинается Среда, февраль 17 2021
Святой Патрик Среда, 17 марта 2021 г.
Иосиф Назаретский Пятница, 19 марта 2021 г.
Благовещение Четверг, 25 марта 2021 г.
Вербное воскресенье
Страстная пятница Пятница, 0 апреля 2 2021
Великая суббота Суббота, 3 апреля 2021
Пасхальное воскресенье Воскресенье, 4 апреля 2021
Святой Георгий Пятница, 23 апреля 2021
Марк Евангелист Воскресенье, 25 апреля 2021 г.
Апостолы Филиппа и Иакова Суббота, 1 мая 2021 г.
Православная Пасха Воскресенье, 2 мая 2021 г.
День Вознесения Четверг, 13 мая 2021 г.
Апостол Матиас Пятница, 14 мая 2021 г.
Праздник Пятидесятницы Воскресенье, 23 мая 2021 г.
Визит Пресвятой Девы Марии к Елизавете Понедельник, 31 мая 2021 г.
Православные Вознесение Четверг, 10 июня 2021 г.
Апостол Варнава Пятница, 11 июня 2021 г.
Православная Пятидесятница Воскресенье, 20 июня 2021 года
Рождение Иоанна Крестителя Четверг, 24 июня 2021 года
Апостолы Петра и Павла Вторник, 29 июня 2021 года
Святой Фома Апостол Суббота, 3 июля 2021 г.
Мария Магдалина Четверг, 22 июля 2021 г.
Апостол Иаков Воскресенье, 25 июля 2021 г.
Успение Пресвятой Богородицы Воскресенье , 25 июля 2021 года
Преображение Пятница, 06 августа 2021 года
Успение Пресвятой Богородицы Воскресенье, 15 августа 2021 года
Варфоломей Апостол Вторник,
Рождество Богородицы Среда, 8 сентября 2021 г.
Возвышение Пресвятой Богородицы Крест Вторник, 14 сентября 2021 г.
Апостол Матфей и евангелист Вторник, 21 сентября 2021 г.
Михаил и все ангелы Среда, 29 сентября 2021 г.
Понедельник Евангелист Лука 18 октября 2021 г.
Апостолы Симона и Иуды Четверг, 28 октября 2021 г.
День Всех Святых Понедельник, 1 ноября 2021 г.
Презентация Богородицы Воскресенье, 21 ноября 2021 г.

Апостол Андрей Вторник, 30 ноября 2021 года
Святой Николай Понедельник, 06 декабря 2021 года
Рождество Суббота, 25 декабря 2021 года
Стефан Архидьякон Первомученик Воскресенье, декабрь 26 2021
Апостол Иоанн и Евангелист Пн день, 27 декабря 2021 г.

августа 2021 г., 2022 г. Ежедневные месячные календарные даты.Странный, мир, национальные, особые дни. Автор Holiday Insights.

Ежедневные причудливые и уникальные календарные праздники — август 2021 г.

Месяц:

 • Признайся, что ты счастливый месяц
 • Месяц семейных развлечений
 • Собачьи дни лета — 3 июля — 11 августа
 • Международный месяц пиратов
 • Национальный месяц сома
 • Месяц национального обследования глаз
 • Национальный месяц гольфа
 • Национальный месяц пикника
 • Персиковый месяц
 • Месяц романтической осведомленности
 • Месяц качества воды

еженедельных событий:

 • Международная неделя клоунов — всегда
  1-7 августа
 • Неделя 1 Национальная неделя упрощения жизни
 • Неделя 2 Национальная неделя улыбки
 • Неделя 3 Неделя дружбы
 • Неделя 4 Неделя доброты к человечеству

Август 2021 Ежедневные праздники, особые и дурацкие
Дней:

августа
1

День дружбы — первое воскресенье в
Август

Международный день прощения —
Первое воскресенье августа

Национальный день подруг

Национальный день маджонга

Национальный день альпинизма

Национальный день малинового кремового пирога

День сестер — первое воскресенье августа

2 августа

Национальный день сэндвичей с мороженым

3 августа

День хватит орехов

Национальный день арбуза

4 августа

Национальная шоколадная крошка
День печенья

U.С. День береговой охраны

5 августа

Национальный день нижнего белья

Национальный день устриц

День работы как собака

6 августа

Национальный день свежего дыхания

День шевеления пальцами ног

7 августа

День у костра — первая суббота в
Август

Международный день пива
— Первая пятница августа

Национальный день клоуна — суббота во время
Международная неделя клоунов

Международное похмелье
День — первая суббота августа

День национального маяка

Национальный день горчицы первая суббота

День профессионального оратора

8 августа

Международный день кошек

Церемония закрытия летних Олимпийских игр

Утащите цуккини к соседям
День крыльца — вот гадость!

День среднего ребенка
— вторая суббота августа

9 августа

День любителя книг

10 августа

Ленивый день

Национальный день смора

11 августа

День президентского анекдота

День сына и дочери

12 августа

Ежегодный метеорный поток Персеиды —
Пиковая ночь
— дата пика незначительно варьируется

Всемирный день слонов

13 августа

Винить кого-то
Другой день — первая пятница 13-го года.

Пятница 13-е

День левого Хандера

Национальный день помощи кулуарам —
вторая пятница августа

14 августа

Китайский День святого Валентина / День дочери
День — 7-й день 7-го лунного месяца

Национальный День Кремсикл

14/15 День V-J — какую дату вы отмечаете
как конец ВМВ?

15 августа

Праздник
Предположение

День релаксации — теперь этот
для меня!

16 августа

Национальный день рассказа анекдота

17 августа

Национальный день комиссионных магазинов

18 августа

День плохой поэзии

Всемирный день нарциссов

19 августа

День авиации

Национальный день картофеля

20 августа

Национальный день радио

Всемирный день комаров

21 августа

Национальная осведомленность о медоносных пчелах
День — Третья суббота

Национальный день спумони

День пожилого гражданина

22 августа

День ангела

Национальный день зубной феи — и / или
28 февраля

23 августа

День на ветру

24 августа

Культовый американский
Рестораны День

День Везувия

25 августа

День поцелуев и макияжа

Национальный день бананового сплита

26 августа

Национальный день собаки

День равенства женщин

27 августа

Всемирный день прощения

Просто потому что день

28 августа

День гонки на мышах — но мы
не уверен что за «мышка»

Фаршированный зеленый перец день

29 августа

Международная ночь летучих мышей

Больше трав, меньше соли

30 августа

День Франкенштейна

День жареного зефира

31 августа

Национальный день еды на свежем воздухе

День национального трейл-миксаЗаметки:

1.Даты 2022 года доступны позже в 2021 году.

2. Holiday Insights — один из оригинальных сайтов с календарем праздников. Мы
с гордостью один из немногих, кто действительно исследует каждый праздник и особый
за день до их публикации.

3.

Как
создавать особые дни

4.

Определение
«Национальных» дней


Holiday Insights , где каждый день — это праздник, причудливый день,
день или особое событие.Присоединяйтесь к нам в веселье каждый день в году.

Знаете ли вы? Праздников буквально тысячи,
специальные события и памятные даты, более одного на каждый день года.
Многие новые праздники создаются очень часто. В отпуске
Выводы, которые мы стремимся тщательно исследовать и подробно сообщать по каждому из них
как можно точнее.

христианских праздников — с мая по август

Возможно, вы не слышали об этих христианских праздниках.Некоторые церкви соблюдают эти особые дни, а другие нет. Это не делает одну церковь лучше другой. Я перечисляю их не в том, что вы должны или не должны их соблюдать. Это способствует пониманию традиций различных христианских церквей. Как христиане, мы не должны позволять различным традициям разделять нас. Мы тело Христа. Есть один Спаситель, один Бог, один Дух.

  — май —

 • Национальный день молитвы — отмечается в первый четверг мая
  Этот день был назначен Конгрессом Соединенных Штатов, когда американцев всех религий побуждают смирить себя и молиться, чтобы страна будет защищена от угрожающих ей опасностей.Официально он был принят в 1952 году. С тех пор большинство — не все — президенты подписали прокламацию и ежегодно проводили мероприятия, посвященные Национальному дню молитвы.
 • День Вознесения — также называется Великий четверг или Четверг Вознесения — отмечается на сороковой день после Пасхи . Как и во всех других днях, связанных с Пасхой, фактическая дата Дня Вознесения меняется из года в год, но всегда приходится на четверг.Это соблюдение дня, когда Иисус вознесся на Небеса, проведя сорок дней со Своими учениками после Своего воскресения.
 • Пятидесятница — также известная как Троица , она отмечается через пятьдесят дней после Пасхи (опять же, дата меняется от года к году) — десятый день после Дня Вознесения.
  Это знаменует конец пасхального сезона и знаменует сошествие Святого Духа на учеников Иисуса. Библейское повествование находится в главе 2 Деяний

  — июнь —

 • Троицкое воскресенье — отмечается в первое воскресенье после Пятидесятницы .Это праздник Троицы — Отца, Сына и Святого Духа.
 • Corpus Christi — Празднуется в четверг после воскресенья Троицы .
  Название на латыни означает Тело Христово. В этот день ничего особенного не наблюдается даже в жизни Иисуса. Он прославляет тело и кровь Христа.

  — июль —

 • В настоящее время я не знаю ни о каких христианских праздниках или обрядах в июле.

  — август —

 • Преображенское воскресенье Преображенское воскресенье празднуется в седьмое воскресенье после Троицкого воскресенья .
  Как сообщается в Матфея 17: 1-9, Марка 9: 2-8 и Луки 9: 28-36, Иисус взял своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна на гору. Там Он преобразился перед ними. Его лицо сияло, как солнце, и его одежда наполнилась светом. Затем ученики поняли, что Моисей и Илия разговаривают с Иисусом.
  Празднование Преображения Господня празднует встречу человеческой природы с Богом временным и вечным. Иисус — связующее звено между ними.
 • День Успения Пресвятой Богородицы Многие страны отмечают этот день примерно 15 августа года.
  Празднование дня, когда Мария, мать Иисуса, вознеслась на Небеса после своей смерти.

Авторские права на контент © 2019 Lynne Chapman. Все права защищены.
Этот контент был написан Линн Чапман. Если вы хотите использовать этот контент каким-либо образом, вам потребуется письменное разрешение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *